Komplexné služby

Pohrebná služba poskytuje širokú škálu služieb v oblasti pohrebníctva v meste  Šaštín Stráže a širokom okolí záhorského regiónu.

 • Prevozy zosnulých - NONSTOP

Zabezpečujeme prevozy v rámci celého Slovenska a EU,UA a RUS. Poskytneme poradenstvo v súvislosti s prevozmi zosnulých, pozostatkov alebo ostatkov z ktoréhokoľvek miesta na svete.

 • Výkop a zasypanie hrobu
 • Parte 

Poskytuje rozlúčkové parte vo viacerých variáciách. Už i tento prvý krok k oznámeniu smutnej udalosti v rodine a okoliu tak nadobúda vysokú profesionalitu a zdôrazňuje vážnosť prichádzajúcej chvíľe.

 • Písanie na stuhy

Investujeme do rozvoja firmy, preto i tak zdanlivo jednoduchá vec, ako je stuha s nápisom, stáva sa v tomto prípade jedinečným originálom. Naši pracovníci spolu s vami vyberú vzor i farbu písma, jeho veľkosť, poradia pri výbere textu a pripravia stuhy podľa vašich predstáv na najmodernejšom zariadení.

 • Kvetinová výzdoba

V našej ponuke je široká škála živých i umelých kvetov, nespočet variácií a možností tvarov kytíc, ikebán, vencov. Trendom súčasnosti je orientovať celú kvetinovú výzdobu do jednej úzkej škály farieb, výzdoba tak môže byť ladená do ktorejkoľvek bežnej farby a jej odtieňov, aby pôsobila jednotne a ucelene.

 • Organizácia obradu

Naprogramovanie jednotlivých častí a prvkov obradu zo sebou prináša nároky na organizačné schopnosti usporiadateľa. Zvlášť náročné sú tzv. viacnásobné obradné rozlúčky, ktoré v sebe zahŕňajú cirkevné a svetské spôsoby. Neraz sú konané na oddelených miestach, kde je potrebný prevoz zosnulého i prevoz výzdoby. Naši školení pracovníci vedia všetky nároky klientov zosúladiť k ich konečnej spokojnosti.

 • Zabezpečenie rečníka a vami vybranej smútočnej hudobnej produkcie

Samozrejmosťou na obradoch býva verbálna rozlúčka pozostalých so zosnulým. Podľa našich skúseností vieme ako často prichádza ku zlyhaniu rečníka v dôsledku nazadržateľného prejavu vlastných citov. Riešením je profesionálny rečník, ktorý sa dôstojne a pietne rozlúči v mene prítomných, do prejavu zahrnie obsah slov smútiacich pozostalých podľa ich požiadaviek a dá tak zvlášť vyniknúť dôstojnosti a vážnosti okamihu rozlúčky.

V prípade požiadaviek na hudobnú produkciu poskytuje naša firma širokú ponuku smútočných skladieb, ale aj piesní podľa výberu pozostalých. V obidvoch prípadoch berie na zreteľ použitie reprodukcie v súvislosti s autorskými právami a platnými zákonmi SR.

 • Kompletné vybavenie dokladov a matričnej agendy

Od prvého kontaktu s našou firmou vás naši pracovníci budú podrobne inštruovať o potrebných krokoch, ktoré sa končia výberom a špecifikáciou jednotlivých častí rozlúčky. Potom už všetky vaše starosti preberáme na svoje plecia v rámci komplexného vybavenia zákazníka. Medzi ne samozrejme patrí i vybavenie všetkých potrebných dokladov a matričnej agendy.

Naša firma je členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

Naša firma je členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

Členstvo v tejto organizácii je zárukou dlhodobej kvality a spoľahlivosti na trhu pohrebníctva v súvislosti s poskytovaním a garanciou tých najlepších služieb, ktoré môžu smelo konkurovať európskym štandardom.

Kto je to SAPaKS

Asociácia je stavovskou organizáciou pohrebných služieb. Podobné spoločenstvá sa zoskupujú z radov zlatníkov, vinárov, kovotepcov, kamenárov atd.. Členstvo v asociácii je prestížne a zároveň zaväzujúce. V žiadnom prípade nejde o skupinu privilegovaných, ktorá sa sama deklaruje do pozície nadradených, ale naopak, ide o organizáciu, ktorá si svojich členov starostlivo vyberá a ich činnosť pozorne sleduje z pohľadu kvality, etiky a dodržiavania platných zákonov SR.

Hádam jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré musia členovia asociácie spĺňať je dodržiavanie nastavených pravidiel etiky. Špecifická oblasť pohrebníctva je s etikou v oveľa užšom kontakte ako je to napríklad v prípade zdravotníctva. Je to dané tým, že odchod človeka je nesporne viac citovo vnímanou záležitosťou než ťažká choroba, či vážny zdravotný stav žijúceho človeka.

 Čo znamená členstvo v SAPaKS pre podnikateľa

Napriek tomu, že členovia SAPaKS tvoria samostatné podnikateľské subjekty musia v kontexte asociácie tvoriť celok poskytujúci tu najvyššiu dostupnú kvalitu na Slovensku. Práve tým sa chcú odlíšiť od ostatných podnikateľov, ktorí (a to si úprimne želáme), môžu byť rovnako dobrí, no ostávajú na poli podnikania sami. Výhodou členstva je zdravá konkurencia bez podrazov, vzájomná spolupráca a koordinácia plánov do budúcnosti, spoločné know-how, ktorý každý člen vo svojom prostredí uplatňuje podľa svojich finančných a materiálnych možností. Vzájomná kontrola, pomoc a rady nás posúvajú vpred a tým zvyšujú nielen našu prestíž, ale hlavne našu spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a úspešnosť na trhu pohrebníctva v Európe.

Zákony

Pripravili sme pre Vás  výňatok z jeho znenia, ktorý sa týka podmienok pre pohrebné služby ale aj práv a povinností pozostalých. Celý Zákon je k dispozícii i na stránkach magazínu Slovenské pohrebníctvo.

Pozrime sa teraz na niektoré dôležité state spomínaného Zákona.
 

Čo hovorí Zákon o preprave v súvislosti so zosnulými?
 

§ 6
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

(1) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidle na tento účel vyrobenom alebo vo vozidle na tento účel upravenom podľa odseku 2.

(2) Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8 °C. Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesnenou prepážkou.

(3) Vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „vozidlo“) musí mať steny a dno ložného priestoru ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.
 

Čo hovorí Zákon v súvislosti s pochovaním zosnulých?

§ 7

(1) Ľudské pozostatky pri preprave na miesto vystavenia, pohrebu alebo pochovania musia byť oblečené a uložené do rakvy; v odôvodnených prípadoch je možné ľudské pozostatky uložiť aj do transportnej rakvy alebo do transportného vaku. Označenie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku musí obsahovať identifikačné údaje mŕtveho, ktoré zodpovedajú listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musia byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

(2) Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „zmluva“), sa vykonáva spôsobom upraveným touto zmluvou.

Čo hovorí Zákon v súvislosti s pohrebnými službami?


§ 8
Prevádzkovanie pohrebnej služby

(4) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“), je povinná

a) prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené
1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo
2. pasom pre mŕtvolu, ak ide omedzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo na výzvu Policajného zboru,
c) prevziať potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod na základe požiadania obstarávateľa pohrebu,
d) viesť evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
.......................
j) zabezpečiť prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 6,
k) mať k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky,
l) mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné prostredie, ktorý nie je v rozpore s etickým cítením pozostalých,
m) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „cirkev“) a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu

Čo hovorí Zákon v súvislosti s pohrebnými miestami?

§ 24
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

Nájomca hrobového miesta je povinný
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.

§ 25
Povinnosti návštevníka pohrebiska

Návštevník pohrebiska je povinný
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

Úvodná

Strata milovanej osoby prináša významnú, navždy  zmenenú situáciu v našich životoch.
V týchto ťažkých časoch je nevyhnutné mať oporu vo svojej rodine a priateľoch.

Naša pohrebná služba je tu, aby Vás odbremenila od maximálneho množstva starostí spojených s vybavovaním pohrebu práve vo chvíľach, kedy potrebujete zostať v kruhu Vašich blízkych.

Zverte poslednú rozlúčku s Vašim milovaným do rúk profesionálov. Už 20 rokov pomáhame pozostalým zmierňovať ich žiaľ.

Katalog kvetín

Katalóg vencov a kytíc.

V našej ponuke je široká škála živých i umelých kvetov, nespočet variácií a možností tvarov kytíc, ikebán, vencov. Trendom súčasnosti je orientovať celú kvetinovú výzdobu do jednej úzkej škály farieb, výzdoba tak môže byť ladená do ktorejkoľvek bežnej farby a jej odtieňov, aby pôsobila jednotne a ucelene. 

Pozrite si malú ukážku viazania kytíc a vencov.

OBCE V KTORÝCH POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY

 • Malacky • Borinka • Gajary • Jablonové • Jakubov • Kostolište • Kuchyňa • Láb • Lozorno • Malé Leváre • Marianka • Pernek • Plavecké Podhradie • Plavecký Mikuláš • Plavecký Štvrtok • Rohožník • Sološnica • Studienka • Stupava • Suchohrad • Veľké Leváre • Vysoká pri Morave  • Záhorská Ves • Závod • Zohor
 • Brodské • Dubovce • Gbely • Holíč • Kopčany • Mokrý Háj • Oreské • Petrova Ves • Popudinské Močidľany • Prietržka • Radimov • Radošovce • Trnovec
 • Bílkove Humence • Borský Mikuláš • Borský Svätý Jur  • Jablonica • Kuklov •Kúty • Lakšárska Nová Ves • Moravský Svätý Ján  • Plavecký Peter • Prietrž • Prievaly • Sekule • Sobotište • Šajdíkove Humence • Šaštín - Stráže • Štefanov